ساخت یک iso از دیسک در دو سوت‌!

مطمئن می‌شویم که CD‌مان Mount شده نباشد‌. می‌زنیم mount و اگر خبری از CDمان بود با umount ترتیبش را می‌دهیم‌.

سوت دوم:

dd if=/dev/cdrom of=~/myDisk.iso

که مقدار آرگومان if آدرس mediaی مورد نظر را نشان می‌دهد و of آدرسی که می‌خواهیم isoیمان در آن نوشته شود‌.

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus