هاگاکوره: از فصل اول (۱)

.. title: هاگاکوره: از فصل اول (۱) .. date: 2012/6/11 23:28:59

نظرات خود را به فرد دیگری گفتن و اصلاح اشتباهات وی کاری است مهم‌. این کار نشانهٔ دلسوزی است و در خدمت به امیر بیشترین اهمیت را دارد . اما شیوهٔ انجام این کار بسیار دشوار است‌. ساده است پیدا کردن نکات خوب و بد یک نفر و نظر خود را دربارهٔ آن نیز بیان کردن‌. مردم اغلب فکر می‌کنند با گفتن چیز‌هایی که دیگران آن را ناخوشایند می‌شمارند یا گفتن آن را سخت می‌پندارند کار خوبی انجام می‌دهند‌. و اگر حرف آن‌ها را نپذیرند‌، فکر می‌کنند‌ دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد‌. چنین طرز فکری کاملا عبث است‌. این درست بدان ماند که با بستن افترا به فردی او را آزرده‌خاطر سازیم‌. این کار چیزی جز عقده‌گشایی نیست‌. پیش از نکته گرفتن از کسی‌، ابتدا باید در نظر گرفت که آیا آن شخص ظرفیت پذیرش آن نکته را دارد یا خیر‌. باید ارتباطی صمیمی با او برقرار ساخت و اطمینان حاصل کرد که آن شخص همیشه به کلام تو اعتماد می‌کند‌. موضوعاتی را مطرح کن که وی دوست دارد و بهترین راه صحبت کردن با او را جستجو کن و به دنبال راهی باش که تو را به خوبی درک کند‌. وضعیت را بسنج و بیندیش که آیا بهتر است با نامه نظر خود را به او بازگویی یا در هنگام ترک خانه و آن زمان که او را مشایعت می‌کنی‌، نقاط قوت او را خاطرنشان ساز و از هر وسیله‌ای که می‌توانی برای دلگرمی به وی استفاده کن‌، مثلا ذکر اشتباهات خود بدون آن که اشتباهات او را به رویش آوری و با ذکر این که این اشتباهات ممکن است برای وی نیز رخ دهد‌. چنان رفتار کن که اشتباه خود را چنان بپذیرد که گلوی مردی تشنه آب را پذیراست‌. بدین سان نظر تو اشتباه او را اصلاح خواهد ساخت‌. این کار بسیار دشوار است‌. اگر خطای فرد به عادتی بدل شده باشد که سا‌ل‌هاست با آن زندگی می‌کند‌، ترک آن تقریبا محال است‌. خود من این تجربه را از سر گذرانده‌ام‌. صمیمی بودن با تمام رفقای خود‌، اصلاح اشتباهات یکدیگر‌، و مصمم بودن برای خدمت به امیر نشانهٔ شفقت سامورایی است‌. چگونه انتظار داری با سرافکنده ساختن یک مرد از او انسان بهتری بسازی؟
python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus