Compose key روی Capslock

امروز که پی جینگولک بازی دیگری بودم‌، دوباره به همچین بحثی بر خوردم و خوب یک چند‌تایی چیز جدید دیدم‌. می‌خواهید شروع کنیم؟ در ترمینال‌تان تایپ کنید:

setxkbmap -option compose:caps

حالا دیگر Capslock‌تان تبدیل به یک Compose key شده‌. وحشت نکنید اگر چراغ Capslock روشن نشد (ایمان کرد D:) حالا برای تست یک ادیتور باز کنید و به ترتیب کلید‌های زیر را وارد کنید:

COMPOSEKEY - L

کلید‌ها ترکیبی نیستند و جدا جدا باید وارد شوند‌. کاراکتر را دیدی؟ جالب بود؟ یک خروار دیگر از این کلید‌ها وجود دارد‌. می‌توانید از این‌جا لیست‌شان را ببینید‌.

تغییر ایجاد شده موقتی است‌. اگر دائمی‌ترش رو می‌خواهید می‌توانید همین دستور را در فایل ‎.xinitrc تان که در شاخهٔ خانگی‌تان است وارد کنید‌.

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus